Giá trị dinh dưỡng từ các loại hạt 2021 - Hạt Macca Daklak